BIN-Coördinator Oordegem


donderdag, 12 oktober, 2017

We namen op heden kennis van het vonnis van de correctionele rechtbank van Gent, waarbij mevrouw CVDS werd veroordeeld. Het vonnis is uiteraard nog niet in kracht van gewijsde.

Er bereikten ons in de loop van de dag enkele vragen inzake de mogelijke onverenigbaarheid van deze veroordeling met haar vrijwillige functie als coördinator van een Buurtinformatienetwerk te Oordegem 

De “ministeriële omzendbrief buurtinformatienetwerken” van 10 dec 2010 bepaalt dat een BIN-coördinator wordt aangeduid onder de BIN-leden, om in te staan voor de organisatie en opvolging van de dagelijkse werking van de BIN. Een BIN-coördinator moet bovendien de leeftijd van 18 jaar hebben en tevens beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden.

Vanaf het ogenblik dat het vonnis lastens betrokkene in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. definitief is, waarbij de termijnen van beroep en cassatie zijn verstreken) zal betrokkene formeel in kennis worden gesteld van de vastgestelde onverenigbaarheid

We sluiten niet uit dat betrokkene de wijsheid heeft om zelf haar ontslag als BIN-coördinator kenbaar te maken.