Het lokaal bestuur wil  de komende jaren investeren in een aantal infrastructuurprojecten waardoor de dienstverlening op administratief en sociaal vlak, maar vooral op vlak van zorg zal uitgebreid worden.

Met het gecombineerd project ‘Seniorenflats-Lokaal Dienstencentrum’ in samenwerking met SHM Denderstreek wil het lokaal bestuur een integrale zorgsite uitbouwen. De eerste stappen voor sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum zijn gezet. Door de bestaande infrastructuur van het woonzorgcentrum te koppelen aan een lokaal dienstencentrum en bij uitbreiding aan de seniorenflats wil men een zo volledig mogelijk zorgaanbod creëren in het centrum van onze gemeente.

Met deze zorgsite wil het lokaal bestuur een antwoord bieden op vereenzaming, het inzetten op thuiszorg en het ondersteunen van mantelzorg met als doel onze inwoners op een verantwoorde en kwalitatieve manier langer laten thuis wonen.

Voortbouwend op de samenwerking met SHM Denderstreek is er momenteel goedgekeurd principe tot verkoop van enkele percelen voor de realisatie van sociale huurwoningen in de Rammelstraat.

Een tweede geplande realisatie is het project ‘Brede school’. Via dit project richten we ons op een andere belangrijke doelgroep: kinderen.

Dit vernieuwende project omvat een multifunctioneel gebouw op de site van het vroegere WZC Villa Letha in de Kasteeldreef en zal onderdak bieden aan de Academie, de buitenschoolse kinderopvang, een partnerschool en het Huis van het Kind.

Dit project zal een duidelijke meerwaarde leveren op meerdere vlakken: budgettair, ruimtelijk, impact op het klimaat en integratie in de omgeving.

Tenslotte kocht het lokaal bestuur zeer recent het voormalig politiegebouw en zal zij daar een aantal van onze administratieve diensten herhuisvesten.
Alvorens onze medewerkers zich in het gebouw kunnen vestigen, zullen een aantal werken gebeuren conform de voorschriften van de brandweer en de preventiedienst. We onderzoeken tevens of er mogelijkheid is om er ook een aantal lessen van onze kunstacademie in onder te brengen.

Met deze twee nieuwbouwprojecten en de herbestemming van bestaande gebouwen willen we als lokaal bestuur niet enkel investeren in infrastructuur, maar ook in mensen.
We verbreden onze dienstverlening aan kinderen, jongeren en personen met een beginnende zorgnood. Daarnaast werken we aan een verdere professionalisering van onze dienstverlening door de herhuisvesting van diensten.