De ministerraad heeft vandaag, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, zijn goedkeuring gegeven voor de verhoging van de dotatie voor de brandweerzones. Meer bepaald worden de financiële middelen voor 2021 verhoogd met 25 miljoen euro. Dit is de eerste stap in een structurele toename van de toelage voor de brandweer tijdens deze legislatuur. In totaal wordt de federale dotatie voor de brandweer de komende jaren opgetrokken met 139 miljoen euro.

“Iedere inwoner van ons land heeft in geval van nood recht op snelle en adequate hulp. De brandweerzones organiseren een nabije en kwaliteitsvolle dienstverlening die we ondersteunen door in te zetten op opleiding en materiaal”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Ik ben verheugd dat de ministerraad vandaag een eerste financiële injectie heeft goedgekeurd. We zetten vandaag een nieuwe stap in de professionalisering van de brandweer.”


Goed opgeleid en voldoende personeel en adequaat materiaal zijn noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle brandweerorganisatie. Een kwaliteitsvolle opleiding draagt niet alleen bij tot een betere kwaliteit van de dienstverlening, maar ook tot meer veiligheid voor de brandweermannen en -vrouwen bij het uitoefenen van hun job.
We voorzien voor deze legislatuur 139 miljoen extra middelen voor de brandweerzones om hier verder op te kunnen inzetten. De eerste schijf van 25 miljoen euro is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Dit betekent een verhoging van de dotatie met 16,44%.
De middelen worden via de bestaande verdeelsleutel verdeeld tussen de verschillende brandweerzones. De uitbetaling is voorzien voor het tweede kwartaal van dit jaar.