Ons programma voor een WARM EN WAARDEVOL LEDE

Niet voor niets gaat CD&V Lede voor een warm en waardevol Lede. Een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten. Op dorp of markt, in de sporthal, langs een trage weg, tijdens een avondje cultuur, of gewoon in de buurt, op het voet- of fietspad voor de deur. Mensen verbinden, daar gaat het ons om. Elke bewoner de kansen bieden om te wonen in een ademrijke omgeving. Iedere dienstverlening afstemmen op maat van de burger. Tel dat alles samen en je hebt de weg vooruit. Onze oranje draad doorheen Lede.

Leefbaar Lede

Onze principes: CD&V Lede blijft inzetten op kernversterking, wooninbreiding van de centrumzones Lede en Oordegem en verdichting. Verder moet de landelijkheid van de gemeente in zijn geheel bewaard blijven. Buiten de centrumzones willen we geen appartementen meer. Om de Ruimtelijke Ordening nauwgezet onder controle te houden en te sturen naar een Leefbaar Lede, zal onze partij de woonbehoeftenstudie alsook de huidige uitvoeringsplannen (GRUP) actualiseren. Verder gaan we resoluut voor een gemeentelijk parkingbeleid en pakken we de leegstand aan.

Verenigd Lede

Een gezonde ontspanning is een stijgende behoefte om de drukte van werk of beslommeringen allerhande even opzij te zetten. Vooral biedt de vrije tijd die we hiervoor uittrekken de kans om nieuwe vrienden te ontmoeten. CD&V Lede weet dat mensen verbinden betekent: de kans op verzuring minimaliseren. Kijk maar hoe CD&V Lede het verenigingsleven steunt. Ontmoetingscentra, buurtfeesten, materiële steun: op die weg vooruit gaan we verder. Maar we willen nog meer. Het Markizaat moet een ontmoetingsplaats worden voor alle leeftijden. Dat betekent inderdaad ook nieuwe faciliteiten en een verdere ontwikkeling van het domein. Verder willen we de huidige infrastructuur valoriseren. Verenigingen moeten een flexibeler gebruik kunnen maken van gebouw en materiaal.

Ondernemend Lede

Lokale handel zorgt voor leven in een gemeente. En dat wil CD&V Lede niet alleen koesteren, maar ook stimuleren. Wie een nieuwe zaak begint verdient al onze steun met een starterspremie. We denken dat 1.000 euro een minimum is. Verder willen we in een gemeentelijke KMO helpdesk een trade-manager of een coördinator lokale economie aanstellen. Die moet oplossingen zoeken in het labyrint van regelgevingen en verzuchtingen. Laten we naast intenser stimuleren van bestaande initiatieven zoals de gemeentecheques of belgerinkel, ook dekenijfeesten in de deelgemeenten een kans geven en lokale landbouwproducten beter promoten. Maar vooral willen we een hechte samenwerking tussen gemeentebestuur en de middenstandsorganisaties realiseren.

Jong Lede

Schoolgaande jeugd moet op een veilige manier de dagelijkse verplaatsingen kunnen maken. Daarom werkt CD&V Lede al geruime tijd samen met de schooldirecties aan een “Veilig schoolomgevingsplan”. Hiermee gaan we uiteraard door. Heeft u ook al gemerkt hoe de Leedse kunstacademie zich verder uitbreidt? Voor honderden leerlingen een zinvolle vrijetijdsinvulling. Maar ook de jongvolwassenen verdienen hun gading na de studie- of werkuren: voor hen voorzien we een nieuwe fuiflocatie in het centrum van de gemeente. Waar precies? Afhankelijk van de mogelijkheden en de kostprijs werken we samen met de jeugd aan voorstellen.

Zorgzaam Lede

Zorgen dat niemand uit de boot valt, dat elke burger zich waardevol kan ontplooien, is het DNA van onze partij zelf. Zo is een mobiel huis onontbeerlijk voor onze medeburgers die moeilijk de openbare diensten kunnen bereiken. Ook een sociaal restaurant waar het gezellig is elkaar te ontmoeten, zien we als een opdracht. Over de bouw van serviceflats willen we kort zijn: ja, indien deze ook voor toekomstige huurders betaalbaar zijn. Tegelijk zullen we ook de uitbreiding van het huidige OCMW Woonzorgcentrum onder de loep nemen. En er voor ijveren dat mantelzorgers blijvend gewaardeerd worden. Een dagopvang voor senioren kan georganiseerd worden in onze bestaande ontmoetingscentra. Aandacht voor de kwetsbare groepen en de alleenstaanden via initiatieven als groepsaankopen en het uitpas project. Aan al wie onze hulp nodig heeft een perspectief bieden. Ook dat is een warm Lede.

 

Mobiel Lede

Dat Lede als een aantrekkelijke gemeente wordt aanzien, bewees vorig jaar een breed-gevoerde enquête. Maar dat heeft zo zijn consequenties op het vlak van verkeersdichtheid, vooral van vlotte doorstroming ook. Voorrangsregels, stimuleren van het openbaar vervoer en fietsgebruik, carpooling bevorderen, wegen verbeteren, CD&V Lede heeft een trommel aan maatregelen om de mobiliteit in Lede in goede banen te leiden. Letterlijk. Terloops gezegd: in de betrokken commissie die onze partij voorzit, zijn 98% van onze voorstellen goedgekeurd.

Dienstbaar Lede

Gemeentelijke diensten samen brengen zodat u als inwoner niet van hot naar her moet sjouwen voor één en hetzelfde dossier: in een moderne samenleving is dit vanzelfsprekend. Daarom wil CD&V Lede werk maken van een nieuw dienstencentrum. Voor deze site achter het gemeentehuis hebben we al een studie laten maken. We willen ervoor zorgen dat dit ook een ontmoetingsplaats wordt. Waar een rustbank tussen groen wat ademruimte geeft. En intussen genieten van een kunstproject of van muzikale klanken. Dromen? “Eén keer om de zoveel tijd komen dromen uit,” zong Borsato.

Milieuvriendelijk Lede

Neen, we zullen het niet hebben over het klimaatplan, het burgemeestersconvenant, het project ‘airbezen’, de trage wegen, de klimaattafels, noem ze maar de realisaties waar CD&V Lede de grote motor van is. We nemen aan dat dit al voldoende bekend is. Want het groene kader van de gemeente blijft samen met een gezonde leefomgeving in ons programma een prioriteit. Lees: groenvolle buurten, geen onverantwoorde bomenkap, bosuitbreiding waar mogelijk, beekvalleien intact houden. Ook: weilanden, buurtwegen en wandelwegen schoon houden door een krachtig signaalbeleid. Dierenwelzijn hoort eveneens bij een degelijk milieubeleid. Veilige en gezonde levensomstandigheden betekent respect voor onze hele fauna. In onze voorstellen pro statiegeld zat ook de veiligheid voor dieren op de weide ingebouwd.

Cultureel Lede

Mogen we even een terugblik? Kort dan. Onder het cultureel beleid van CD&V Lede hebben zowel de infrastructuur als de verenigingen die er gebruik van maken een bijzondere ‘boost’ gekregen. Onnodig te zeggen dat we ook hier op ons elan doorgaan. Op de vernieuwde Markt mag muziek klinken, op het evenementenplein Markizaat mag een historisch klank- en lichtspel en in ons gemeenschapscentrum ‘De Volkskring’ ontvangen we graag lokaal, nationaal en internationaal talent. Maar ook de kleinschaligheid zullen we koesteren, de rust van onze bibliotheek, een uitleendienst voor spelmateriaal, een erfgoedlocatie, kortom, ons cultureel welzijn. Warm en waardevol.

Sportief Lede

Wanneer we de bloei van de Leedse sportverenigingen overlopen, dan kan Lede wedijveren met gelijk welke analoge gemeente. Daar heeft onze sporthal natuurlijk grotendeels mee te maken. Maar ook de faciliteiten en de actieve stimulansen die onder CD&V beleid tot stand kwamen zorgen ervoor dat sportief Lede een begrip is in de regio. O ja, natuurlijk willen we nog een extra kunstgrasveld. En fitnesstoestellen. En een Finse piste.

Toeristisch Lede

Sommigen zullen zeggen: waarom geld verspillen aan oude erfgoedstenen. Het klopt dat de kosten voor restauratie niet mals zijn. Maar daartegenover staat de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van onze eigen Leedse geschiedenis aan de volgende generaties. Maar ook vandaag is ons erfgoed waardevol. En daar hebben we al werk van gemaakt. Kijk maar naar het Markizaatdomein. Zie ook welke mogelijkheden er nog liggen die we samen met de stuwende inbreng van het verenigingsleven kunnen ontwikkelen. Maar niet enkel over stenen gaat het. Lede heeft een uniek ‘constateur’ museum en dat willen we ook op de kaart zetten. Toeristisch. Want inderdaad, hier hebben we nog wat boeiend werk te verrichten.

Wonend Lede

Duurzaam wonen, onderbenutte gebouwen opdelen voor breder gebruik, aanpasbare sociale woningen, streven naar maximale energieneutraliteit, kernversterking met een mix aan woonvormen, bestrijding van leegstand: een greep uit de CD&V bekommernissen. De weg vooruit naar warme buurten waar senioren, gezinnen, jongeren, alleenstaanden, mensen met een beperking, kunnen beschikken over kwalitatieve en betaalbare woningen. Thuisgevoel, daar gaat het ons om.

Gepensioneerd Lede

Klinkt zo oubollig, vindt u ook niet? Maar u weet wie we bedoelen: de honderden senioren die zich dag in dag uit op cultureel of sportief vlak creatief inzetten. Deze dynamiek die zich vertaalt in bloeiende seniorenverenigingen, zullen we bestendigen: met een gemeentelijke seniorenconsulent, met gebundelde informatie over alles wat senioren aanbelangt, met ondersteuning van levenslang leren. Een seniorenuniversiteit? Moet kunnen.

Veilig Lede

Laat dit duidelijk zijn: het is niet omdat Lede tot nu toe gespaard bleef van wat genoemd wordt ‘de grote criminaliteit’ dat een goed bestuur niet waakzaam moet blijven. Dat wil CD&V Lede ook. We hebben het niet begrepen op graffiti die onze gebouwen verloederen, op drugsdealers in welke hoek dan ook. Repressie waar zinvol, GAS boetes waar nodig, kortom, respect voor elke regelgeving. Willen we een gemeente waar het elk voor zich is? Een gemeente met buren die elkaar niet meer kennen? Een gemeente waar, …, neen. Voor zo’n gemeente kiest CD&V Lede niet. Waar we wel voor gaan is een samenleving waar u zich goed voelt. Waar respect is. Waar vreugde kan heersen. Een gemeente die warm is. En waarden koestert. Met CD&V Lede in het bestuur krijgt u hiervoor de garantie.

SAMEN STAAN WIJ

VOOR EEN WARM & WAARDEVOL LEDE