Het programma voor 2012 -2018

Cultuur – Jeugd – Sport – Kinderopvang

CD&V Lede vindt dat Lede een bruisende gemeente moet zijn met voldoende ruimte voor cultuur, jeugdwerking, sport en kinderopvang. De voorbije legislatuur werden reeds heel wat inspanningen hieromtrent genomen. Wij willen deze onverminderd verder zetten.

Cultuur

CD&V Lede wil zich inzetten voor een aantal vernieuwende projecten, maar ook aandacht besteden aan het verder uitwerken van reeds genomen initiatieven.

Nieuwe initiatieven

-          Op de site Mesen: realisatie van een permanente tentoonstellingsruimte, expositieruimte, kantoor toerisme, culinaire invulling.

-          Oprichting afdeling beeldende kunst en dans.

 

 

Verfraaiing van het reeds bestaande patrimonium

 

-          Ontmoetingscentrum Wanzele renoveren.

-          Verfraaiing en herinrichting van het parkgedeelte aan het Huize Moens te Lede.

Jeugd

CD&V Lede vindt jongeren en jeugdwerking belangrijk. Niet alleen is het nodig hen voldoende te betrekken bij de uitwerking van een toekomstvisie, maar we moeten hen eveneens de kans geven zich ten volle te kunnen ontplooien.

-          Uitwerken van een degelijk fuifbeleid.

-          Speeltuin te Impe, Smetlede en de wijk Veilig Wonen realiseren.

-          Nieuwe locatie voor de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord.

Sport

CD&V Lede vindt dat het nodig is om in onze reeds sportieve gemeente voldoende aandacht te schenken aan de recreatieve sport en sporters.

-          Meer toegankelijk maken van de bestaande sportinfrastructuur voor de recreatieve gebruiker.

-          Realisatie van een polyvalent sportterrein in het park aan Huize Moens en in de wijk Veilig Wonen.

-          Bestaand voetbalplein toegankelijk maken in de vakanties, … voor iedereen door middel van de aanleg van kunstgras.

 

Kinderopvang

CD&V Lede vindt dat investeren in kinderopvang een primaire behoefte is.

-          Nieuwe kinderopvangplaats in Lede (site Villa Letha)

-          Meer capaciteit creëren in de schoolvakanties

Communicatie en informatie

CD&V Lede vindt dat informatie naar en communicatie met de burger de beleidsbeslissingen een breder maatschappelijk draagvlak geven. In dat opzicht werd de voorbije legislatuur het infoblad “Lede informeert” gelanceerd. We willen deze inspanningen onverminderd verder zetten en de burger nog meer de kans geven om geïnformeerd te worden en om met de gemeente te communiceren.

-          Verder optimaliseren en updaten van de website

-          Stimuleren van de communicatie naar de bevolking door invoeren van een registratiebank of postkamer (= permanente opvolging van de stand van zaken van uw communicatie)

-          Verder uitbouwen van het e-loket

Zorg en welzijn

CD&V Lede vindt de zorg voor en het welzijn van zijn burgers het allerbelangrijkste. Investeren in ruimte en accommodatie voor senioren en andersvaliden is daar een onderdeel van. Er moet aandacht zijn voor gezondheidszorg en sociale dienstverlening.

Senioren & andersvaliden

Senioren vormen een steeds groter wordende groep in onze samenleving. Onze mandatarissen moeten de nodige inspanningen leveren om deze doelgroep te ondersteunen en te begeleiden. CD&V Lede vindt eveneens dat er meer aandacht moet besteed worden aan de minder mobielen in onze gemeente.

-          In gebruik name van het nieuwe WZC.

-          Assistentiewoningen realiseren.

-          Scholen activeren om de contacten tussen de schoolgaande jeugd en ouderen te bevorderen.

-          Betere toegankelijkheid o.a. van parkings en voetpaden.

-          Toegankelijkheid van openbare gebouwen en private handelszaken voor minder mobielen.

 

Gezondheidszorg

CD&V Lede vindt dat de opdracht van de gemeente ligt in het verstrekken van informatie en preventie voor hulpbehoevenden en alleenwonenden. Het is hierbij evenzeer van belang om de nodige ondersteuning te bieden.

-          Gemeentelijke mantelzorgpremie voor de mantelzorger

-          Extra huisvuilzakken voor zwaar hulpbehoevenden

-          Informatiecampagnes over depressie, zelfdoding en dementie

Sociale dienstverlening

CD&V Lede heeft hier één grote prioriteit: een sociaal huis!

-          Oprichting sociaal huis met ruimte voor kinderopvang, kindercrèche en bijhorend personeel, PWA, huurdersbond, juridische ondersteuning, vrijwilligersorganisaties, oplaadterminal, andere externe diensten sociale zaken, pensioendienst.

-          Dienstencentrum en sociaal restaurant.

-          Het versterken van de zorgsector in de regio door te participeren met Zorginnovatiecluster vzw.

Wonen en werken

CD&V Lede vindt het essentieel dat de ruimtelijke ordening ruimte schept voor wonen in de verschillende woonvormen en woonnoden. Binnen het Leedse ruimtelijk structuurplan is er aandacht voor winkels, scholen en recreatie. Ruimte voor werk dichtbij de leefomgeving mag niet uit het oog verloren worden. Duurzaam omspringen met ruimte doet denken aan een kwaliteitsvolle omgeving, een omgeving die mensen uitdaagt om samen te leven.

-          Het verhogen van het aantal sociale woningen.

-          Het aanstellen van een subsidieambtenaar die de inwoners wegwijs zal maken bij het zoeken van de nodige subsidies in hun dossiers.

-          Rechtszekerheid creëren voor zonevreemde woningen en bedrijven.

-          Het realiseren van de KMO-zone Heiplas en de opstart van een zone in Oordegem.

-          De dorpskern van Lede herwaarderen door heraanleg van het marktplein en omgeving

-          Het stationsplein verkeersveilig heraanleggen.

 

Mobiliteit en verkeer

-          CD&V Lede vindt dat mobiliteit en verkeer een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van een gemeente. Over mobiliteit en verkeer heeft iedereen een mening. Onze mandatarissen binnen de verkeerscommissie hebben hun rol als inspraakorgaan echt waar te maken. Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt een kader waarmee ze haar beleid kan duiden en communiceren met de bevolking. Een toekomstvisie van de mobiliteit van Lede zien we als de grote uitdaging voor de komende legislatuur.

Gewestwegen en lokale wegen

-          N422 Vijfhuizen – Wichelen: doortocht centrum Lede + Markt.

-          N9 heraanleg van fietspaden, parking, voetpaden in Oordegem, kruispunt Oordegemkouter en Zwaanstraat.

-          Heraanleg wegen in het kader van het mobiliteitsplan.

-          Systematisch onderhoud van de lokale wegen.

-          Uitwerken van een parkeerbeleid.

 

 

Fietspaden en voetpaden

-          Verder realiseren van een volledig aaneengesloten lokaal fietspadennet.

-          Bewegwijzering van de lokale fietspaden.

-          Overleg met omringende gemeenten in kader van de aanleg van fietspaden, voetpaden.

-          Aanleg, heraanleg en onderhouden van fietspaden en voetpaden.

-          Realiseren van voldoende brede en veilige voetpaden.

-          Aandacht besteden aan de zwakke weggebruiker

-          Veilige schoolomgeving optimaliseren

-          Uitwerken van een schoolroutekaart in samenwerking met de plaatselijke scholen.

Land- en Tuinbouw, milieu

Bekijk Groot-Lede vanuit de lucht en meteen valt op dat we leven in een groen en landelijk kader. CD&V Lede blijft streven naar een open ruimte voor land- en tuinbouw. Daarnaast willen we ook nieuwe initiatieven nemen om het groene karakter van onze gemeente te behouden. Een preventieve en effectieve aanpak voor het behoud van het milieu is hierbij een noodzaak.

Land- en Tuinbouw

-          Inspanningen doen om het imago en het belang voor de land- en tuinbouw bij de Leedse bevolking te verhogen en de sector ondersteunen bij nieuwe en vernieuwende projecten.

-          Ruimte voorzien voor onze land- en tuinbouwbedrijven rekening houdend met het ruimtelijk structuurplan.

-          Landbouwwegen verder uitbouwen.

-          Landbouwwegen ter beschikking stellen aan wandelaars, joggers en fietsers.

 

Milieu

 

-          Prioriteit geven aan de uniformisering van het rioleringsnet.

-          Het optimaal onderhoud van grachten, wegbermen, kleine landschapselementen en wandelwegen.

-          Lede net houden en zorg dragen voor een groene leefomgeving.

-          Het betaalbaar houden van het selectief ophalen van het huishoudelijk afval.

-          Regelmatig onderhoud en controle van de wandelpaden.